Johtamisen psykologia II -kurssin portfolio (osa 4): Ymmärtävä tieteenfilosofia ja ihmiskäsitykset

Tämä kirjoitukseni perustuu taannoiseen Itsensä johtamisen kurssiin, johon kuuluvassa esseessäni tutustuin ihmiskäsityksiin ennen kaikkea itsensä johtamisen näkökulmasta. Loppussa peilaan tätä vielä holistiseen ihmiskäsitykseen sekä edellisessä Johtamisen psykologia II -kurssin portfoliotyössäni käsittelemäni Lauri Rauhalan näkemyksiin ihmisyydestä. Työn loppuun poimin vielä omia ajatuksiani pitäen mielessäni Perttulan tärkeänä pitämän ajatuksen siitä, että ihmistyötä tekevät kirkastavat itse omaa ihmiskäsitystään (Perttula 1999, kts. Tökkäri 2015: 22-24).

Ihmiskäsityksellä tarkoitetaan kokonaiskäsitystä siitä, millainen ihminen on – sisältäen käsityksen ihmisen olemuksesta, asemasta osana luontoa ja yhteiskuntaa, kehitysmahdollisuudet sekä tekijät, jotka vaikuttavat kehitykseen. (Tieteen termipankki 2022.)


Ihmistieteiden ja luonnontieteiden eroa voidaan karkeasti kuvata siten, että siinä missä luonnontieteet haluavat selittää ja ennustaa ilmiöitä, ihmistieteiden tarkoituksena on ymmärtää. Näkemystä, jossa ihmistieteiden lähestymistapa poikkeaa luonnontieteistä, kutsutaan metodologiseksi dualismiksi. Ymmärtävä lähestymistapa tarkoittaa siis dualismissa ihmistieteiden ymmärtävää näkökulmaa, jossa tutkitaan inhimillisiä toimijoita lähtien näiden omasta kokemusmaailmasta. Metodologisen dualismin vastakohta on metodologinen monismi, jonka mukaan eri tieteenalojen tutkimukseen soveltuu yksi ja sama metodologia, jota vain sovelletaan kyseisen tutkimussuuntauksen erityistarpeisiin (Tieteen termipankki 2021). Sen osa on ontologinen monismi, joka kieltää ihmistieteiltä muun muassa kokemusten, sosiaalisten suhteiden, yhteiskunnallisten rakenteiden ja inhimillisten kulttuureiden kaltaisten kohteiden olemassaolon. Se näki tutkittavan todellisuuden ainoastaan luonnontieteiden keinoin tarkasteltavana todellisuutena. Metodologisen monismin ja dualismin välinen kiista käynnistyi 1800-luvulla, jolloin monismia kannattanut John Stuart Mill päätteli tiedon perustuvan aina havaintoon ja tieteellisen tiedon perustuvan yksittäistapausten kautta induktiivisiin yleistyksiin. Tätä näkemystä asettui vastustamaan Wilhelm Dilthey, jonka mukaan ihmistieteissä tarvitaan tutkimuskohteen ”sisäisen elämän” ymmärtämistä – ikään kuin toisen ihmisen asemaan asettumalla. (Raatikainen 2005: 2–5.) Samalla toisen ihmisen ymmärtäminen, tämän asemaan asettuminen ja johtajana toimiminen edellyttävät jäsentynyttä käsitystä ihmisistä toimijoina.

Perttula (2012) erottelee ihmisten ja itsensä johtamisessa neljä ihmiskäsitystä: 1) essentialismin, 2) naturalismin, 3) kulturalismin ja 4) eksistentialismin. Essentialistiseen ihmiskäsitykseen kuuluu moraalisten ihanteiden asettaminen ihmiselle, ja myös johtaminen tulee nähdä tähän tähtäävänä tavoitteellisena toimintana. Yhtenäisten ihanteiden mukaisesti toimivassa yhteiskunnassa johtaminen on selkeää, mutta muuttuu pirstaleisemmassa ympäristössä ongelmalliseksi. Naturalismi näkee ihmisen muun elollisen kaltaisena siten, ettei ihmisellä ole varsinaista ihmisen olemusta. Naturalismi rajaa ihmiskäsityksen ulkopuolelle kaiken, mitä ei pysty havaitsemaan. Ihmisten johtaminen naturalistisesta näkökulmasta perustuu tietoon, jota johtajalla täytyy olla alaisia enemmän. Vastaavasti itsensä johtamisessa kiinnostus tulee kohdentaa ympäristöön itsen sijaan tavoitteena lisätä johtamiseen oikeuttavaa tietomäärää. Kulturalismin ihmiskäsitykseen kuuluu elämää jäsentävä normatiivinen merkitysjärjestelmä, jonka olennaisia osia ovat kieli ja muut symbolit. Ihminen erottuu olennosta symboleiden sisältämien merkitysten kautta. Ihmisten johtamisessa kulturalistisesta näkökulmasta on olennaista ymmärtää kaksoisrooli, jossa kulttuureita samanaikaisesti on ja niitä luodaan kaikkialla siellä, missä ihmisiä on. Johtaminen onkin ennen kaikkea ihmisten välisen vuorovaikutuksen johtamista. Itsensä johtamisen näkökulmasta yksilö on jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa ympäröivään maailmaan ja siten se, millainen hän on, määräytyy yksinomaan vuorovaikutuksen tuloksena – välttäen kategorisointia ja määrittelyitä. Haaste on tasapainotella kulttuuriin mukautumisen ja uuden luomisen välillä. Eksistentialismissa olennaista on ihmisen oleminen ja tiettyjen syntymän ja kuoleman kaltaisten pakollisten raamien puitteissa tapahtuva valinnanvapaus, jotka toteutuvat kullakin ihmisellä yksilöllisesti menneen ja tulevan välisessä nykyhetkessä. Tulevaisuuteen edetessään ihminen toteuttaa vapauttaan. Eksistentiaalinen johtaja on rinnallakulkija, joka johtaa alaistensa tekemiä valintoja kohti ihmisenä kasvua. Itsensä johtamisen näkökulmasta kyse on yksilöllisistä valinnoista, joiden kautta itseään johtava johtaa itseään kohti suurempaa rohkeutta elämässä. Tästä ensiksi hyötyvät itseään johtavaa lähellä olevat, sillä eksistentialismi korostaa vastuuta lähellä olevista. Vasta sitten hyöty kohdistuu itseään johtavaan itseensä. (Perttula 2012: 126–138.)

Kuten aiemmin totesin, itsensä johtamisen voidaan katsoa kuuluvan nimenomaan ja ainoastaan aikuisuuteen. Samalla nostin esille Erik Eriksonin (1959, kts. Perttula 2012: 40) näkemyksen mukaan aikuisena toiminta kohdistuu itsen ulkopuolelle, kun taas lapsuus ja nuoruus on itseen keskittyvää oman identiteetin etsinnän aikaa. Aikuisena kehittyminen on Perttulan (2012: 40) ajatuksen mukaan kasvavaa taitoa tehdä elämästä oma elämä – siis elämä yksilöllisenä projektina. Tässä projektissa länsimaisissa yhteiskunnissa nostetaan erityisen tärkeään rooliin taloudellinen hyvinvointi. Perttula (2012: 40) näkee uudenlaisen taloutta korostavan ja itsen keskiöön nostavan psykologisen näkemyksen aikuiseksi kehittymisestä riskinä onnellisuudelle, jolle olennaisempaa on itsen sijaan keskittyminen taitoon elää. Tästä näkökulmasta tarkastellen itsensä johtaminen voidaan nähdä siis ennen kaikkea elämäntaitona, jossa etsitään tietoista hyvinvointia.

Ihmisen toiminta voidaankin nähdä joko itseen tai ulospäin suuntautuvaksi. Itseen suuntautuessaan toiminta on kokemuksen mahdollistava subjekti ja itse objekti. Itse voi olla myös subjekti, joka Jungin sanoin on psyyken ydin, keksijä ja organisaattori. Itsensä johtamisen näkökulmasta tämä kokija on tärkeä. Itsen tarkastellessa itseään subjektina ihminen katsoo sisäänpäin ja keskittyy itseensä. Kun ottaa kohteekseen elämäntilanteensa, ihminen katsoo ulospäin itsestä maailmaan. Erikson ja Havighurst näkevät, että kehittyminen aikuiseksi tarkoittaa huomion siirtämistä itsestä objektina ulkopuoliseen maailmaan ja huolenpitoon toisista. Näin itsensä johtamista olisi sen erottaminen, missä tällaista huolenpitoa on mahdollista toteuttaa. (Perttula 2012: 42–43.) Tämä tarkoittaa nähdäkseni altruismia, jossa toimitaan vilpittömästi ottaen huomioon toisten etu. Tämä toteutuu konkreettisimmin mielestäni erityisesti vanhemmuudessa, jossa vanhemmat selvästi asettavat lastensa edun omansa edelle. Piaget’n postformaalia ajattelua käsitellessään Perttula (2012: 49) toteaakin itsensä johtamisessa parhaiden valintojen sisältävän yhdistelmän henkilökohtaista ja yleispätevää, ja itsensä johtamisen näin ollen henkisenä taitona toimia muiden hyväksi kyeten samalla tunnistamaan hyvän ulottuvan myös itseen.

Perttulan 2012: 46–47 mukaan aikuinen sekä yksilöityy että yksilöllistyy. Yksilöitymisellä hän tarkoittaa prosessia, joka tuottaa tulokseksi yksilölle ymmärryksen kollektiivisuudelle rakentuvasta subjektiivisuudesta. Tämän näkökulman mukaan itsensä johtaminen ohjaa ihmisiä lähemmäs toisiaan auttaen ymmärtämään ihmisten samanlaisuutta. Yksilöllistyminen puolestaan tarkoittaa sosiaalistumista kulttuurisiin odotuksiin eläen ja kehittyen muista erilliseksi yksilöksi. Globaalin liian pitkälle viedyn individualismin ja itsekeskeisyyden Perttula mainitsee esimerkiksi liian vahvasta yksilöllistymisestä. Yhteisöllisyyden ja keskinäisen vastuun lisäämisessä on taas panostettava aikuisten yksilöitymiseen. Itsensä johtamisen hän näkee erityisesti osana tätä kehitystä.

Vielä yhtenä näkökulmana esittelen Piaget’n formaaleiden operaatioiden kauden jälkeen alkavan niin sanotun postformaalin ajattelun. Perttula (2012: 49) yhdistää postformaalin ajattelun Lauri Rauhalan fenomenologis-eksistentiaaliseen henkisen toiminnan teoriaan, ja yhdistelmänä syntyy näkemys aikuisen kokonaisvaltaisista henkisistä taidoista. Postformaalille ajattelulle on ominaista relativistinen maailmankatsomus eli tietoisuus kaiken suhteellisuudesta, joka mieltää todellisuuden muuttuvaksi ja sisäisesti ristiriitaiseksi. Sen on ajateltu yhdistävän muun muassa ihmisen metakognitiivisia taitoja, joiden avulla ihminen hahmottaa ajattelutapojaan kokonaisuuksina, sekä itseohjautuvaa ajattelua. Itsensä johtamisessa postformaali näkemys tarkoittaa yksilöllistynyttä toimintatapaa, joka äärimmäisyytenä voi olla narsistinen. (Perttula 2012: 49.) Kuten edellä totesin, yksilöllistyminen tarkoittaa sosiaalistumista kulttuurisiin odotuksiin ja kehitystä muista erilliseksi yksilöksi. Esimerkiksi oman ajattelun kehittymisessä ja omien mielipiteiden muodostuksessa tällainen aikuisen kehitysvaihe on oleellinen ja tärkeä. Vaikka liiallinen yksilöllistyminen onkin mahdollinen, edellyttää nykypäivän maailma nähdäkseni yhä enemmän tällaisia yksilöllistyneitä taitoja, itsetuntemusta ja kykyä niiden hyödyntämiseen. Yhä kasvavat vaatimukset työelämässä, opiskelussa, perhe-elämässä ja niiden yhdistelmissä vaativat taitoja ja suoranaista kovuutta, jotka voivat korostaa äärimmäisiä piirteitä. Nähdäkseni tämän vuoksi itsensä johtamisen taidoille ja niiden myötä tuleville tunneälykkyyden ja empatian kaltaisille vastakkaisille pehmeille taidoille on yhä kasvavia tarpeita.

Aiemmassa postauksessani johtamisen psykologiasta tieteen kentällä kuvailin, että Rauhalan ja hänen vaikutuksestaan koko myöhemmän kokemuksentutkimuksellisen johtamisen psykologian ajattelua kuvastaa holistinen ihmiskäsitys, jossa yksilö jäsentyy kolmen olemispuolen – kehollisuuden, tajunnallisuuden ja situationaalisuuden – muodostamana kokonaisuutena (Latomaa 2015: 46, Koivumäki 2020). Johtamisen psykologian voidaan nähdä asettuvan holistisen ihmiskäsityksen kentälle seuraavan kuvaajan mukaisesti.

Kuva: Johtamisen psykologia ja holistinen ihmiskäsitys. (Luentomateriaali, Tökkäri 2022)

Ajatuksia ihmiskäsityksistä

Perttulan (2012) itsensä johtamiseen liittyvistä ihmiskäsityksistä minua puhuttelevat eniten kulturalismi ja eksistentialismi. Kulturalismissa kulttuureita ajatellaan olevan ja luotavan kaikkialla, missä ihmisiä on (kulttuurinen kaksoisrooli). Luomiseen liittyy ajatus aktiivisesta luomistyöstä, mutta paremminkin pitäisi sanoa, että kulttuurit syntyvät ja elävät paljolti myös tiedostamatta – ja myös elämme erilaisten kulttuuristen tasojen vuorovaikutussuhteissa niitä tiedostamatta tai huomaamatta. Tämän ajatuksen mukaan ihmisen yksilöllinen oleminen määräytyy tämän vuorovaikutuksen tuloksena. Tästäkin oma näkökulmani hieman poikkeaa, sillä näen ihmisen olemisen määräytyvän sekä perimän (nature) että ympäristön (nurture) kautta, joista kulttuuriset tavat ja tottumukset kuuluvat nähdäkseni vuorovaikutteisesti kumpaankin. Kehityspsykologiassa puhutaan riskitekijöistä ja suojaavista tekijöistä, jotka vaikuttavat vuorovaikutuksellisesti yksilön kehitykseen sekä yksilönä että yhteisönsä jäsenenä. Synnynnäisten ominaisuuksiensa perusteella yksilö sopeutuu ja mukautuu tietyllä tavalla ympäristöönsä saaden sen kautta tietynlaista responssia käyttäytymisestään, mikä vuorostaan vaikuttaa yksilön toimintaan – ja päinvastoin. Kulttuurit puolestaan muodostuvat ja muodostavat erilaisia tasoja, joihin identifioituminen puolestaan vaikuttaa myös yksilöllisten identiteettien rakentumiseen. Kuten edellä sanon, kulturalistisessa ihmiskäsityksessä haaste on tasapainotella kulttuuriin mukautumisen ja uuden luomisen välillä – ehkä sittenkin mieluummin oikeanlaisten ja itselle sopivien kulttuuristen tasojen löytämisen ja niihin mukautumisen kanssa.

Eksistentialistisen ajattelun mukaan olennaisia olivat siis elämään kuuluvat pakolliset raamit ja niiden puitteissa tapahtuva yksilöllinen valinnanvapaus menneen ja tulevan välisessä nykyhetkessä. Elämänkulkuun kuuluvia pakollisia ja kaikkia koskevia raameja ovat esimerkiksi syntymä ja kuolema sekä niiden välissä tapahtuva elämänkaaren kulku. Johtaja nähdään rinnallakulkijana, joka ohjaa alaisiaan kohti ihmisenä kasvua ja yhä suurempaa rohkeutta elämässä. Eksistentialismi korostaa vastuuta muista, ja johtaja saa hyödyn välillisesti muiden kasvun näkemisen kautta. Tämä ajatus korostaa altruistista ajatusmallia, jossa johtaja asettaa muut itsensä edelle, mitä voidaan verrata vanhempien pyyteettömään lasten asettamiseen omien tarpeidensa edelle. Koen elämässäni usein tehneeni näin, ja erityisesti opettajan työhön tämä ajatus sopii mainiosti. Toisaalta saan työstäni taloudellisen palkkion, toisin kuin vanhemmat omien lastensa kohdalla. Näillä motiivi altruismille on siis lähtökohdiltaan aivan erilainen ja lähtökohtaisesti jotenkin puhtaampi. Toisaalta enhän minäkään työssäni ajattele ensisijaisesti rahaa, vaan hyvin tehtyä työtä, opiskelijoitani ja näiden tulevaisuutta. Taloudellinen palkkio on ennemminkin työn positiivinen sivutuote. Näin ollen koen, että työstä tai vuorovaikutuksesta saatava palkkio voi todella olla monenlainen – palkasta hyvään mieleen ja suorasta epäsuoraan (palkka omalle tilille vs. toisen onnistumisen, kasvun, hyvän mielen tms. näkeminen). Sosiaalipsykologiaan kuuluva yliperusteluefekti (esim. taloudellinen palkkio lähtökohtaisesti motivoivasta tai palkitsevasta työstä) voi myös tehdä lähtökohtaisesti kiinnostavan työn tekijänsä näkökulmasta epäkiinnostavaksi.

Holistisen ihmiskäsityksen ja Rauhalan “kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen” pohjana ovat yksilön kolme olemispuolta: kehollisuus, tajunnallisuus ja situationaalisuus. Rauhalan ajattelussa yksilöä tulee aina ihmissuhdetyössä kohdella yksilönä keinotekoisten luokitteluiden sijaan. Tämä ajatus minun on opettajana ja valmentajana helppo tunnistaa omassa ajattelussani. Tunnen myös omakohtaisesti sen, miten vaikeaa minun on ajatella itseni johonkin tiettyyn valmiiksi annettuun lokeroon, jossa ominaisuuksiani tarkastellaan tilastollisesti. Toisaalta meille ihmisille on hyvin tyypillistä tehdä erilaisia keinotekoisia luokitteluita voidaksemme paremmin ymmärtää kanssaihmistemme toimintaa ja tarkastella näitä yleistyksien kautta. Kehollisuuden ja tajunnallisuuden liittyessä nimenomaan yksilöön itseensä situationaalisuus ymmärtääkseni ottaa huomioon tilannesidonnaisuuden, ympäristön ja vuorovaikutuksen samalla tavoin, kuin psyko-fyysis-sosiaalisessa ajatuksessa sosiaalinen.

Lähteet

KOIVUMÄKI, PIIA 2020: Rauhalan osoittama suunta – holistinen ihmiskäsitys. Hulluna Suomessa – ja vähän muuallakin. Internet-lähde osoitteessa https://madinfinland.org/rauhalan-osoittama-suunta-holistinen-ihmiskasitys/. Luettu 14.4.2022.

Latomaa, Timo 2015: Lauri Rauhalan merkitys ymmärtävän psykologian kehittelylle. Teoksessa Tökkäri, Virpi (toim.) 2015: Kokemuksen tutkimus. V, Lauri Rauhala 100 vuotta, s. 39-71.

Perttula, Juha 2012: Itsensäjohtaminen. Teoksessa Perttula J. & A. Syväjärvi (toim.) Johtamisen psykologia. Juva: PS-kustannus, 125–156.

PERTTULA JUHA & ANTTI SYVÄJÄRVI (toim.) 2012: Johtamisen psykologia. PS-kustannus, Juva.

Tieteen termipankki 2021: Metodologinen monismi. Internet-lähde osoitteessa https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:metodologinen_monismi. Luettu 6.11.2021.

Tieteen termipankki 2022: Ihmiskäsitys. Internet-lähde osoitteessa https://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:ihmisk%C3%A4sitys. Luettu 28.4.2022.

TÖKKÄRI, VIRPI (toim.) 2015: Kokemuksen tutkimus. V, Lauri Rauhala 100 vuotta. Lapland University Press, Rovaniemi. Internet-lähde osoitteessa https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/62321/Kokemuksen_tutkimus_V_verkkoversio_pdfa.pdf?sequence=5&isAllowed=y. Luettu 1.4.2022.

Tökkäri, Virpi 2015: Lauri Rauhalan merkityksestä Juha Perttulan fenomenologiselle ajattelulle ja kokemuksen tutkimukselle. Teoksessa Tökkäri, Virpi (toim.) 2015: Kokemuksen tutkimus. V, Lauri Rauhala 100 vuotta, s. 15-38.

RAATIKAINEN, PANU 2005: Ihmistieteet – tiedettä vai tulkintaa? Internet-lähde osoitteessa https://philpapers.org/archive/RAAIT.pdf. Luettu 5.11.2021.

Johtamisen psykologia II -kurssin portfolio (osa 3): Johtamisen psykologia tieteen kentällä

Ajateltaessa johtamisen psykologian asiantuntijuutta identiteettinä täytyy luonnollisesti osata asettaa tutkittava aihe johonkin kohtaan tieteen kenttää. Minua on kiinnostanut kaiken aikaa johtamisen psykologiaa opiskellessani, miten johtamisen psykologia suhteutuu esimerkiksi toisiin lähellä oleviin tieteenaloihin kuten sosiaalipsykologiaan ja psykologiaan, tai millä tavoin se asettuu teorioiden ja ihmiskäsitysten kentälle.

Pohtiessani aiemmin johtamisen psykologian asiantuntijuutta identiteettinä, olen alkanut ajatella, ettei asiantuntijuus olekaan täydellisyyttä hipovaa tietämystä aiheesta, vaan sen tietämistä, mitä ei vielä aiheesta tiedä. Tietämystä siitä, mistä tietoa, kysymyksiä ja vastauksia on mahdollista etsiä ja löytää. Samalla hetkellä myöntäessäni tietämättömyyteni tulen vetäneeksi toisinaan mieleen hiipivältä “huijarisyndroomalta” maton jalkojen alta. Kaiken tietämisen tai kaiken tietämisen mahdollisuuden uskottelemisen sijaan olennaisempaa on tämän ajattelutavan myötä kiinnostus, innostus, halukkuus ja valmius selvittää ja ottaa asioista selvää siten kuin itse osaa ja kykenee. Tai ainakin yrittämään, vaikkei kykenisikään.

Seuraava Tökkärin (2020: 4) Latomaan (2015: 64) esityksen pohjalta muokkaama kuva kuvaa psykologian kehittymistä aikajanalla ja kokemuksellisen johtamisen psykologian sijoittumista tieteen kentällä.

Kuvio 1. Muokattu kuvaaja psykologian kehittymisestä tieteenalana (Latomaa 2015 & Tökkäri 2020) sekä johtamisen psykologiasta (vihreä alue) tieteen kentällä.

Empiiris-analyyttisyys ja hermeneutiikka tutkimuksessa

Jürgen Habermas on Hans-Georg Gadamerin tavoin pohtinut ennakkoluulojemme (opitut luku- ja katsantotavat) ehtoja: mitä aistimme, mitä pää erittelee ja mitä tietoa siitä syntyy? Ajatuksena on, että miten tieto ymmärretään, määrittelee sitä, millaisia tuloksia tutkimuksella saadaan aikaan. Filosofia.fi-sivuston mukaan Habermasin erityisalaa ovat yhteiskuntafilosofia ja hermeneutiikka, ja tässä esiteltävä tiedonintressiteoria on ollut hyvin vaikutusvaltainen yleisesti eri ihmistieteiden osa-alueilla. Habermasin tiedonintressiteorian ydin on typologia kahden dimension (“inhimillisen toiminnan aspekti” ja “tiede ja sen tavoite”) kautta avautuvaan malliin tiedonintressien kolmijaosta. (Helsingin avoin yliopisto 2022.)

Tiede ja sen tavoiteEmpiiris-analyyttiset
tieteet (faktat, informaation
kerääminen)
Hermeneuttiset
tieteet (tavoitteena
tulkinta)
Kriittiset yhteiskunta-
tieteet (yht.kunnallisten
suhteiden paljastaminen
ja maailman muuttaminen
Inhimillisen toiminnan
aspekti
TyöTekninen
tiedonintressi
KieliPraktinen
tiedonintressi
ValtaEmansipatorinen
tiedonintressi
Habermasin tiedonintressiteoria (Helsingin avoin yliopisto 2022).

Empiiris-analyyttisellä tutkimuksella tarkoitetaan fakta-informaation keräämistä, jonka tausta-ajatuksena on usko mahdollisuuksiin tuottaa kiistattomia, arvovapaita ja yleistettäviä tuloksia. Siihen kuuluu myös ajatus siitä, että maailmaa voidaan kuvata ‘Sein’-maailman (Miten asiat todella ovat?) ja ‘Sollen’-maailman (Miten asioiden tulisi olla?) avulla. Empiirisyys viittaa kokemusperäisyyteen, behavioristiseen tutkimusperinteeseen, syiden (riippumaton muuttuja) ja seurauksien (riippuva muuttuja) välisiin kausaliteetteihin sekä kvantitatiiviseen luonnontieteiden eksaktiuteen. Tämän työn kaltaisen tutkimustavan Habermas nimittää tekniseksi tiedonintressiksi. (Helsingin avoin yliopisto 2022.)

Hermeneuttinen tutkimus tarkoittaa ymmärtävää tutkimustapaa, jonka keskiössä ovat merkitykset ja niiden tulkinnat. Tähän liittyy keskeisesti kieli maailmaa konstituoivana entiteettinä, ja keskeisenä tutkimuskohteena on yleensä nimenomaan tämä tulkinta. Ihminen, niin tutkija kuin tutkittavakin elävät ja hengittävät tiettyjä arvoja ja kulttuurisia merkityksiä, joista ei voi päästä eroon. Tämä vaikuttaa ihmisen maailmankuvaan ja tulkintaan. Toisaalta hermeneutiikka huomioi myös sosiaaliset kontekstit ja ihmisen kyvyn mahdollisesti osata asettua muunlaisissakin kulttuureissa ja arvomaailmoissa elävien asemaan tehden tulkintoja niiden valossa. Kausaliteettien sijaan hermeneutiikassa etsitään suhteita ja arvoja, jotka ovat loogisia ja merkitysten ja muutoksen suhteen olennaisia. Aineistot ja tutkimustavat sisältävät syvähaastatteluita, osallistumista, kulttuurikonteksteihin perehtymistä, laadullisia aineistoja, tekstejä, kuvia ja dokumentteja. Tiedon muodostumisen prosessia kuvataan hermeneuttiseksi kehäksi, jossa yksityiskohdat vaikuttavat kokonaisuuden tulkintaan ja tulkintojen uudelleentulkinta tuottaa kehämäisesti yhä laajempaa ymmärrystä tutkittavasta kohteesta. Hermeneutiikan tiedonintressiä Habermas kuvaa termillä praktinen. Siinä missä tekninen tiedonintressi haluaa tuottaa säännönmukaisuuksia ja ennusteita, praktinen on kiinnostunut niiden rikkomisesta, vaihtoehtojen löytämisestä sekä intersubjektiivisen kommunikaation resurssien ja ehtojen parantamisesta. (Helsingin avoin yliopisto 2022, Jyväskylän yliopisto 2022.)

Habermasin mallin kolmannen yhteiskuntatieteellisen kohdan muodostavat kriittiset yhteiskuntatieteet, joihin kuuluvat yhteiskuntatieteissä emansipatorinen tiedonintressi ja näyttämötaiteessa anti-illusionistinen tiedonintressi. Emansipatorisella intressillä tarkoitetaan kriittisyyttä yhteiskunnallista vallan- ja luokkajakoa kohtaan. Tätä edustavat muun muassa muodikkaat feminismi ja eko-sosiaalinen ajattelu, joiden ajatellaan emansipoivan (vapauttavan) ihmisiä näkymättömien rakenteiden orjuudesta. Ricoeur (1986) taas on todennut hermeneuttisen ja kriittisen näkökulman tarvitsevan toisiaan, joten tämän näkemyksen pohjalta niitä ei tulisi nähdä toisiaan poissulkevina. Anti-illusionistinen tiedonintressi taas seuraa Bertold Brechtin ajatusta rikkoa näyttelijän ja katsojan rooleja sekä maailman esittämisen tapoja motivoiden vastaanottajaa aktiivisesti tekemään tulkintoja. (Helsingin avoin yliopisto 2022.)

Edellä oleva kuvaaja merkitsee ja kuvaa sitä, että kognitiivinen psykologia, neuropsykologia ja sosiaalipsykologia ovat perinteisesti pohjautuneet laajoihin kvantitatiivisiin aineistoihin ja tällä tavoin ihmismielen teknis-tilastolliseen tarkasteluun. Vastaavasti johtamisen psykologian pohjana on hermeneutiikka ja eksistentialismi, joista ensimmäiseen kuuluvat kokemukset, merkitykset ja niiden tulkinnat. Johtamisen psykologia nojaa vahvasti hermeneuttiseen taustaan, kun taas akateeminen ja kliininen psykologia edustavat juuri empiiris-analyyttistä tietoa – vastaavasti taas psykoterapia on perustaltaan ja käytänteiltään yleensä hermeneuttista (Tökkäri 2020: 4).

Seuraavassa tarkastelen tarkemmin eksistentialismia, fenomenologiaa ja dynaamista psykologiaa ja niiden kautta etenemistä kohti johtamisen psykologian aluetta.

Eksistentialismi, husserlilainen fenomenologia ja dynaaminen psykologia

Lähestyttäessä edeltävässä kuvaajassa johtamisen psykologian aluetta, sen kehitykseen ovat vaikuttaneet eksistentialismi, fenomenologia ja dynaaminen psykologia.

Fenomenologia on Edmund Husserlin perustama filosofian suuntaus, jossa olennaista on asioiden ja maailman ilmeneminen tietoisuudelle (Tieteen termipankki 2022c). Tökkäri (2020: 12-13) tosin mainitsee Husserlin oppi-isän Franz Brentanon ensimmäisenä varsinaisena fenomenologina, joka kehitti intentionaalisuuden kaltaiset ensimmäiset fenomenologiset käsitteet. Fenomenologialle tyypillistä on asioiden ja maailman ilmeneminen tietoisuudelle, eli olennaista ilmenemisessä ovat subjektiiviset, yksilöllisesti koetut aistimukset, kokemukset ja elämykset. Fenomenologia on monimuotoista. Husserlin ajattelulle ominaisia olivat tietoisuus ja intentionaalisuus eli suuntautuneisuus: havaittu objekti on aina merkityksellinen. Ihmisen toiminnassa ajattelemme aina jotakin, mikä eroaa esimerkiksi luonnonilmiöistä, jotka eivät suuntaudu johonkin itsensä ulkopuoliseen. Heidegger puolestaan sitoi ajattelussaan fenomenologian ontologiaan, joka kysyy: “Miten erilaiset olevat ovat todellisia?” Hän myös katsoi ihmisten elävän keskellä maailmaa, joka ilmaisee itseään asukkailleen. Näin hän hylkäsi Husserlin tietoisuuden ja intentionaalisuuden. (Tieteen termipankki 2022c.)

Husserlin ajatuksiin kannattaa vielä pysähtyä toviksi. Toisin kuin edeltäjänsä Brentano ja Wilhelm Dilthey, Husserl näki kokemusten ja merkitysten sisältävän myös muuttumatonta aikasidonnaisuuden ja konkreettiseen maailmaan sitoutumisen lisäksi. (Huemer 2019 & Kajander 2013; kts. Tökkäri 2020: 12). Näin voisi ajatella esimerkiksi kirjallisuutta lukiessa: menneiden vuosisatojen teokset saavat nykylukijan mielessä aikaan yhä uudenlaisia merkityksiä nykypäivän ihmisen maailmankuvan ja kokemusmaailman kautta. Toisaalta tietynlaiset merkitykset ja tarkoitteet säilyvät aikakaudesta toiseen. Hän kehitteli myös fenomenologisen reduktion mallia, jonka tarkoituksena on puhdas tietoisuus tai välitön kokemus, jossa ei ole mitään arvottavaa – ainoastaan kokemus itse. Tähän kuuluu keskeisesti sulkeistaminen, jolla pyritään karsimaan ajattelusta tai kokemuksista epäolennaisuudet – esimerkiksi aiempi tieto, ennakko-oletukset ja aiemmat asenteet. Husserlin ajattelussa fenomenologinen reduktio jakautui transsendentaaliseen reduktioon (epookki) ja eideettiseen reduktioon. Epookissa pyritään sulkeistamaan kaikki aiempi tietämys, kun taas eideettisessä reduktiossa sulkeistaminen kohdistuu tutkimuskohteeseen liittyviin tietoihin ja ennakko-oletuksiin. (Tökkäri 2020: 12.)

Eksistentialismi lähtee liikkeelle olemisesta ja ontologiasta. Näin eksistentialismi on fenomenologiaan nähden lähempänä tieteen ulkopuolisenkin olevaisuuden pohdinnan vuoksi kiistanalaista metafysiikkaa. Metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ovat olleet, onko maailmassa ainoastaan aineellisia (materialismi), ainoastaan mentaalisia (idealismi) vai sekä aineellisia että mentaalisia entiteettejä (dualismi). Eksistentialismin keskeinen tutkimuskohde on inhimillinen olemassaolo ja sen perusta. Keskeisiä asioita ovat muun muassa maailma sellaisena kuin se on (riippumatta tietoisuudesta) sekä intentionaalisen aktin käsite, olemus ja kohde. Fenomenologia korostaa tiedollisuutta, kun taas eksistentialismin keskiössä on tunnekokemus. Myös filosofi, kirjailija ja aktivisti Jean-Paul Sartre oli tunnettu eksistentialismin edustaja, jonka työllä on ollut valtava merkitys myöhempään psykologian alan kehitykseen. Toisin kuin kartesiolaisessa näkökulmassa Sartren mukaan ontologinen suhde maailmaan on tietoteoriaan (tieto maailmasta) nähden ensisijainen. (Tieteen termipankki 2022a ja 2022b.)

Husserlin oppilas Martin Heidegger kehitti yhdisteli fenomenologian ja eksistentialismin ajatuksia, ja hänen ajatuksensa tunnetaan eksistentiaalisena fenomenologiana. Hän korosti tulkinnan osuutta kokemusten ymmärtämisessä. Siinä missä Husserl halusi havainnoida tietoisuutta objektiivisesti “puhtaana” sulkeistamalla, Heideggerin mukaan kokemuksessa ja sen ymmärryksessä on aina mukana subjektiivista tulkintaa. Heideggerin eksistentiaalinen fenomenologia tunnetaan myös nimityksillä eksistenssifilosofia, fenomenologinen hermeneutiikka ja eksistentiaalis-ontologinen hermeneutiikka. Koivumäki (2020) kutsuu sitä myös fundamentaaliontologiaksi. Husserlin ja Heideggerin ajatukset loivat pohjan “mannermaisina” tunnetuille filosofisille suuntauksille, ja heidän ajatuksensa antoivat myöhemmin esiteltävälle Lauri Rauhalalle keskeisiä vaikutteita. (Backman 2015: 79). Heidegger määritteli uudelleen aiempia käsitteitä, kuten hermeneuttisen kehän, jossa kehä on aiemman käsityksen vastaisesti tutkimuksellisen työkalun sijaan jokaisen ihmisen olemassaoloon kuuluvaa kehämäistä liikettä itseymmärryksen ja maailman ymmärryksen välillä. Hermeneutiikassa tapahtui niin sanottu ontologinen käänne, kun aiemmassa hermeneutiikassa keskiössä olivat menetelmä ja epistemologia, mutta Heideggerin ja Gadamerin ajattelussa kysymykset koskivat tulkinnan ja ymmärtämisen eksistentiaalis-ontologista pohjaa. Käytännön tasolla tutkijan (tulkitsija) ajatellaan olevan tutkittavan (tulkittava) kanssa samaa kokemus- ja elämismaailmaa, joten tutkija ei voi olla objektiivinen tarkkailija tutkittavan ollessa tästä irrallinen kohde (kts. esim. Perttulan fenologinen metodi). (Tontti 2002: 52 & Tökkäri 2020: 14-16.)

Edellä mainittujen suuntausten lisäksi nykyisen kaltaiseen johtamisen psykologian tutkimukseen ja näkemyksiin on vaikuttanut Freudin psykoanalyysiin perustuva psykodynaaminen teoria. Psykoanalyyttiseen näkökulmaan kuuluu ajatus, että ihmisen menneisyys vaikuttaa keskeisesti hänen kokemusmaailmaansa, ja että ihmisen psyyke koostuu Freudin mukaan tietoisesta ja tiedostamattomasta. Psykoanalyysin tavoitteena ja tarkoituksena on lisätä tutkittavan itsetuntemusta. Edellä esitellyn kuvaajan perusteella psykodynaamisella teorialla on ollut vaikutus tutkijoista ennen kaikkea Lauri Rauhalaan, jonka näkökulmiin paneudun seuraavaksi. Vaikutus psykologian alalla ei ihmetytä, sillä Freudin merkitys on ollut laaja monella muullakin tieteenalalla ja länsimaisessa kulttuurissa kirjallisuudesta elokuviin. Vaikka osa Freudin ajatuksista on myöhemmin hylätty ja niitä on kritisoitu, on psykologinen tutkimus ja tiede laajemminkin kiistattomasti hyötynyt valtavasti Freudin ajatuksista. (Yleisradio 2022.)

Lauri Rauhala: Ymmärtävän psykologian kehittelyä

Edellä mainitussa kuvaajassa varsinaista johtamisen psykologian ydintä edustavat Abraham Maslow’n humanistis-eksistentiaalinen psykologia ja Lauri Rauhalan eksistentiaalis-fenomenologinen psykologia. Latomaan (2015: 43-44) mukaan ymmärtävä psykologia on jo psykologiatieteen syntyvaiheissa 1800-luvun lopulla syntynyt traditio, joka on siis yhtä vanhaa perua kuin akateeminen psykologia. Ymmärtävä psykologia on kuitenkin terminä sikäli kyseenalainen, ettei siihen viitata sen paremmin psykologian historiassa kuin esimerkiksi Rauhalan töissäkään. Rauhalalla ei myöskään elinaikanaan ollut vaikutusta kansainvälisesti akateemisen psykologian kehitykseen, vaan lähinnä vaikutus oli suomalaisessa akateemisessa psykologiassa. Tämä vaikutus on ollut silti merkittävä, ja tätä työtä ovat jatkaneet muun muassa Juha Perttula ja Timo Latomaa. Latomaan mukaan Perttulan työn kautta Rauhalan vaikutus on Suomessa levinnyt myös muille tieteenaloille, kuten sosiaali- ja kulttuuritieteisiin. Lisäksi Perttulalla on ollut tärkeä merkitys siinä, että Rauhalan ajattelua on kyetty hyödyntämään kokemuksen tutkimuksessa ja ihmistyössä laajemminkin. Ymmärtävää psykologiaa voidaan pitää pohjoissuomalaisena ilmiönä sen sijoittuessa maantieteellisesti lähinnä Ouluun ja Perttulan kautta Rovaniemelle. (Latomaa 2015: 43-45.) Tätä taustaa vasten on luonnollisesti havaittavissa, että Lapin yliopistossa, jossa opiskelen, ymmärtävällä ja kokemuksentutkimuksellisella psykologialla on keskeinen asema. Latomaan (2015: 45-46) mukaan Rauhalan ajattelulla oli yhteistä psykoanalyysin kanssa mm. tulkinnan ja ymmärryksen käsitteet, vaikka ymmärtävästä psykologiasta ei psykoanalyysissä ainakaan muutamia vuosikymmeniä sitten puhuttukaan. Itse asiassa on kiinnostavaa huomata, kuten Latomaa toteaa, että suomalaisessa psykologian tutkimuksessa vielä 1980-luvulla behavioristinen ja kokeellinen tutkimus olivat psykologian tutkimuksen ihanteita, eikä edes vähitellen tieteenalalla paikkaansa ottanut kognitiivinen psykologia onnistunut näitä ihanteita muuttamaan (Latomaa 2015: 46-47).

Rauhalan ajatteluun ovat vaikuttaneet fenomenologia ja psykoanalyysi, joista jälkimmäisestä tulee tiedostamattoman käsite. Ymmärtääkseni Maslow’n humanismia Rauhalan työssä tukee muunlainen psykoanalyysin kritiikki. (Latomaa 2015: 51-52.) Toisaalta taas Rauhalan ja hänen vaikutuksestaan koko myöhemmän kokemuksentutkimuksellisen johtamisen psykologian ajattelua kuvastaa holistinen ihmiskäsitys, jossa yksilö jäsentyy kolmen olemispuolen, kehollisuuden, tajunnallisuuden ja situationalisuuden, muodostamana kokonaisuutena (Latomaa 2015: 46, Koivumäki 2020). Tätä Rauhalan “kokonaisvaltaiseksi ihmiskäsitykseksi” kutsumaa ajattelua kuvaa erinomaisesti Koivumäki (2020) kirjoituksessaan. Siinä hän kuvaa Rauhalan kehittäneen “kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen” ajatuksen Husserlin filosofisen fenomenologian ja Heideggerin fundamentaaliontologian pohjalta. Tökkäri (2015: 8) kuvaa Rauhalan “Nikkilän herätykseksi” kutsuman ja sittemmin hänen kirjallisen tuotantonsa keskeisen sanoman olevan, että “ihmisiä tulee ihmissuhdetyössä aina kohdella ainutlaatuisina yksilöinä keinotekoisten luokittelujen sijaan.” Rauhalan tutkimustyön edistämisessä keskeinen rooli on ollut Tökkärin (2015: 9) mukaan Juha Perttulalla.

Backmanin (2015: 74) mukaan yleensä filosofien keskeiset ajatukset voidaan yleensä kiteyttää yhteen keskeiseen käsitteeseen, joka Rauhalan tapauksessa olisi situationaalisen säätöpiirin malli. Situationaallisuus oli alun perin Heideggerin käsite, joka on siis kehollisen ja tajunnallisen olemisen ohella yksi kolmesta holistisessa ihmiskäsityksessä yhteen kietoutuvasta olemispuolesta. Siihen kuuluu muun muassa dynaaminen tilanteellisuus, sijoittuminen konkreettisiin olosuhteisiin, aikaan, paikkaan, kulttuuriin, kieleen, historiaan, yhteisöön, yhteiskuntaan ja ihmissuhteisiin. Kokemukset ovat kokemuksia jostakin asiasta tai ilmiöstä jossakin tietyssä situaatiossa eli elämäntilanteessa. Tietoisia ja tiedostamattomia merkityksenantoja eli kokemuksia puolestaan on erityyppisiä havaintoelämyksistä tunteisiin, arvostuksiin, uskomuksiin, mielipiteisiin, käsityksiin ja ajatteluun. Latomaan ajattelussa ihmismieli rakentuu tällaisista kokemuksista, jotka ovat mielikuvina ilmeneviä elämyksiä ja merkityksiä. (Latomaa 2015: 51.) Säätöpiiri puolestaan viittaa Backmanin (2015: 74) mukaan biologi Jakob Johann von Uexküllin toimintapiiri-käsitteeseen, joka puolestaan kuvasi jonkin eliön ja sen ympäristön välistä vuorovaikutusta. Backmanin mukaan situationaalisen säätöpiirin käsite nivoo yhteen ihmisenä olemisen ainutkertaisen tapahtumaluonteen; tilannesidonnaisuuden, tilapäisyyden ja tapauskohtaisuuden. (Backman 2015: 74-75.)

Perttulan (2014, kts. Tökkäri 2015: 22-23) mukaan Rauhalan työn pohjalta kiteyttämät tämän työn neljä kulmakiveä olivat:

  1. Ei ole psyykkisiä häiriöitä eikä sairauksia, vaan elämäntaidollisia puutteita.
  2. Ihminen on samaan aikaan kokonaisuus (ykseys) ja rakenteeltaan moniulotteinen (moneus).
  3. Ihmisen ontologinen analyysi on ensisijainen sekä tutkimus- että auttamistyössä.
  4. Ihmistutkimusta tehdään osana elämismaailmaa.

Koska työskentelen ihmistyössä opettajana, ja koska oman Johtamisen psykologia II -kurssin ajatukseni on kirkastaa omaa ammatillista identiteettiäni johtamisen psykologian asiantuntijana, Rauhalan ja Perttulan ajatukset ovat erittäin keskeisiä. Tähän liittyen Tökkäri sanoo Perttulan pitäneen tärkeänä, että ihmistyötä tekevät kirkastavat omaa ihmiskäsitystään. (Perttula 1999, kts. Tökkäri 2015: 22-24.) Niinpä seuraavassa blogipostauksessani paneudun ajatuksiin ihmiskäsityksestä ja pohdin omaa näkemystäni. Perttulan (1999, kts. Tökkäri 2015: 23) mukaan tämä oman ihmiskäsityksen ontologinen analyysi toteutetaan omakohtaista ajattelua hyödyntäen.

Lopuksi sananen tutkimusparadigmoista: Uuspositivistinen ja konstruktivistinen näkökulma

Psykologian tutkimus edustaa erilaisten tieteenfilosofioiden lisäksi erilaisia paradigmoja: suurin osa psykologian tutkimuksesta on niin sanottua uuspositivistista tutkimusta, kun taas kokemuksen tutkimukseen perustuva tutkimus edustaa niin sanottua konstruktivistista paradigmaa. Uuspositivismi edustaa perinteistä tapaa tehdä kokeellista, manipulatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta pyrkien löytämään kausaliteetteja ja niiden kautta totuuksia. Konstruktivismi puolestaan painottaa monia paikallisesti rakentuvia ja tulkintoihin perustuvia, subjektiivisia ja vuorovaikutuksellisia todellisuuksia. Uuspositivistisessa tutkimuksessa tutkija on neutraali havainnoitsija, kun taas konstruktivistisessa paradigmassa osallistuva havainnoitsija, jolle ominaista on halu tukea erilaisten ajatusten pääsyä esille. (Guba & Lincoln 1994, kts. Tökkäri 2020: 5-6.)

Lähteet

Backman, Jussi 2015: Situationaalinen säätöpiiri: Rauhalan filosofinen kädenjälki. Teoksessa Tökkäri, Virpi (toim.) 2015: Kokemuksen tutkimus. V, Lauri Rauhala 100 vuotta, s. 73-102.

Helsingin Avoin yliopisto 2022: Kolme valtio-opillista lähestymistapaa ja tiedonintressiä. Internet-lähde osoitteessa https://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/valtiooppi/avoin/osa8.htm. Luettu 4.4.2022.

Jyväskylän yliopisto 2022: Hermeneutiikka. Internet-lähde osoitteessa https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tieteenfilosofiset-suuntaukset/hermeneutiikka. Luettu 5.4.2022.

KOIVUMÄKI, PIIA 2020: Rauhalan osoittama suunta – holistinen ihmiskäsitys. Hulluna Suomessa – ja vähän muuallakin. Internet-lähde osoitteessa https://madinfinland.org/rauhalan-osoittama-suunta-holistinen-ihmiskasitys/. Luettu 14.4.2022.

Latomaa, Timo 2015: Lauri Rauhalan merkitys ymmärtävän psykologian kehittelylle. Teoksessa Tökkäri, Virpi (toim.) 2015: Kokemuksen tutkimus. V, Lauri Rauhala 100 vuotta, s. 39-71.

Tieteen termipankki 2022a: Eksistentialismi. Internet-lähde osoitteessa https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:eksistentialismi. Luettu 6.4.2022.

Tieteen termipankki 2022b: Metafysiikka. Internet-lähde osoitteessa https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:metafysiikka. Luettu 7.4.2022.

Tieteen termipankki 2022c: Fenomenologia. Internet-lähde osoitteessa https://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:fenomenologia. Luettu 7.4.2022.

TONTTI, JARKKO 2002: Sinne ja takaisin – Hermeneuttisen filosofian seikkailut 1900-luvulla. Niin & Näin 3/2002, s. 52-63. Internet-lähde osoitteessa https://netn.fi/sites/netn.fi/files/netn023-17.pdf. Luettu 12.4.2022.

TÖKKÄRI, VIRPI (toim.) 2015: Kokemuksen tutkimus. V, Lauri Rauhala 100 vuotta. Lapland University Press, Rovaniemi. Internet-lähde osoitteessa https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/62321/Kokemuksen_tutkimus_V_verkkoversio_pdfa.pdf?sequence=5&isAllowed=y. Luettu 1.4.2022.

Tökkäri, Virpi 2015: Alkusanat. Teoksessa Tökkäri, Virpi (toim.) 2015: Kokemuksen tutkimus. V, Lauri Rauhala 100 vuotta, s. 7-13.

Tökkäri, Virpi 2015: Lauri Rauhalan merkityksestä Juha Perttulan fenomenologiselle ajattelulle ja kokemuksen tutkimukselle. Teoksessa Tökkäri, Virpi (toim.) 2015: Kokemuksen tutkimus. V, Lauri Rauhala 100 vuotta, s. 15-38.

TÖKKÄRI, VIRPI 2020: Pieni opas kokemuksen tutkimukseen. Lapin yliopiston kurssimateriaali, julkaisematon teos.

Yleisradio 2022: Psykologian jättiläinen Sigmund Freud. Internet-lähde osoitteessa https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/02/13/psykologian-jattilainen-sigmund-freud. Luettu 12.4.2022.